Login

Om de ontwikkeling en informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL te stimuleren is XBRL Nederland voornemens projecten te subsidiëren met subsidies welke evenwel geen commerciële bedragen zullen zijn. XBRL Nederland roept dan ook haar deelnemers op om van deze mogelijkheid gebruik te maken door projectvoorstellen bij het Bestuur van XBRL Nederland in te dienen. Alleen projectvoorstellen van deelnemers van XBRL Nederland zullen worden geaccepteerd.

Subsidie voorwaarden
De projectvoorstellen dienen XBRL gerelateerd en generiek toepasbaar zijn en mogen geen commercieel doel dienen. Daarnaast wordt aan XBRL Nederland het recht gegeven om de informatie aangaande het projectvoorstel, de voortgang en de uitkomsten op haar website te publiceren zodat andere deelnemers van XBRL Nederland van deze informatie kunnen profiteren.

Procedure
Deelnemers dienen zelf het initiatief te nemen om projectvoorstellen in te dienen, er zijn geen deadlines voor het indienen vastgesteld. Een projectvoorstel wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst besproken waarna XBRL Nederland contact met u zal opnemen over het projectvoorstel en de genomen beslissing zal toelichten.

Projectvoorstellen kunt u indienen via info@xbrl-nederland.nl.