Login

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document of als een bestand voor een spreadsheet, etc.). Het ontbreken van een algemene standaard voor het uitwisselen van deze gegevens beperkt de mogelijkheden om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken. XBRL biedt hiervoor een oplossing.

XBRL is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. Het initiatief voor deze ontwikkeling is in 1998 genomen door het Amerikaanse accountantsinstituut. Op dit moment zijn ca. 150 organisaties wereldwijd lid; daarnaast kent XBRL International inmiddels 8 formele jurisdicties die, met uitzondering van de International Accounting Standards Board, de activiteiten op het gebied van XBRL op nationaal niveau ondersteunen en coördineren.

Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen:

  • Het kunnen realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen omdat gegevens in XBRL-formaat op basis van taxonomieën (beschrijving van de structuur, de onderlinge relaties en de inhoud van de te rapporteren gegevenselementen) kunnen worden geselecteerd, afhankelijk van de behoefte of vraag.
  • Het verhogen van de kwaliteit van de gegevens, omdat extra handelingen, zoals het opnieuw invoeren van gegevens, niet meer nodig is.
  • Het op eenvoudige wijze elektronisch kunnen uitwisselen, analyseren en zonodig nader bewerken van gegevens die op basis van dezelfde taxonomie zijn geselecteerd en gerapporteerd.
  • Op XBRL-gebaseerde gegevens kunnen in principe door alle, XBRL-enabled software, worden verwerkt.

Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging gegevens, eenvoudiger elektronisch uitwisselen gegevens.

De grote softwareleveranciers, zoals SAP en Microsoft, hebben hun software inmiddels XBRL-enabled gemaakt; daarnaast bieden organisaties, zoals Semansys en Software AG, specifieke toepassingen aan.

Het is echter ook belangrijk om te weten wat XBRL niet is. XBRL is geen inhoudelijke verslaggevingsstandaard, geen software, geen tool of één of ander commercieel product.

XBRL is niet alleen geschikt voor uitwisseling van gegeven via het internet. Het is ook heel goed toe te passen binnen organisaties, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegeven tussen systemen of het periodiek samenstellen van rapportages vanuit verschillende bronnen en/of systemen.